Maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu – jakie ma znaczenie dla kredytobiorców?

Maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu – jakie ma znaczenie dla kredytobiorców?

Od 11 marca 2016 r. obowiązuje nowy przepis art. 36a ustawy o kredycie konsumenckim określający maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu. Jest to nowość w polskim prawodawstwie, ponieważ dotychczas ustawodawca określał jedynie maksymalną wysokość odsetek pobieranych przez kredytodawców. Koszty pozaodsetkowe, czyli w szczególności prowizje od uruchamianych kredytów, nie były wcześniej objęte ograniczeniami ustawowymi co do ich maksymalnej wysokości.

Obecnie pozaodsetkowe koszty kredytu nie mogą przekroczyć 25% kwoty kredytu i 30% za każdy rok umowy. Wszystkie koszty łącznie nie mogą przekroczyć równowartości wypłaconej kredytobiorcy kwoty.

Zmiana ta ma również znaczenie jako argument dla banków w sprawach o zwrot części prowizji od kredytów spłaconych przed terminem. Od tej pory twierdzenia kredytodawców, że kwota prowizji od udzielonego kredytu nie jest uzależniona od okresu kredytowania są sprzeczne z brzmieniem art. 36a ustawy o kredycie konsumenckim.

Wiadomość ta powinna ucieszyć osoby zawierające na nowych zasadach umowy o kredyty konsumenckie.

Ponadto, planowane są dalsze ograniczenia maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu.Top